Voorwaarden van inschrijving

Huisregels
– Leerlingen dienen op tijd omgekleed in de les aanwezig zijn.
– Leerlingen dienen zich te houden aan de kledingvoorschriften
– (Lange) haren dienen opgestoken te worden (bv. staart, knot).
– Mobiele telefoons, kauwgom, snoep en (grote) sieraden zijn in de lessen niet toegestaan. Wel is het toegestaan een flesje water en/of handdoek mee te nemen.
– Kleed-, toilet- en verblijfruimte dienen netjes te worden achtergelaten. Afval hoort in de afvalbak.
– Gevonden voorwerpen worden bewaard in de zaal. Na enige tijd zullen deze naar de kledingcontainer worden gebracht.
– Door een leerling toegebrachte schade aan de school zal verhaald worden op de leerling, of in geval van minderjarigheid op de ouders/verzorgers.
– Touché Sara aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen en lichamelijk letsel, zowel tijdens als voor en na de lessen. Touché Sara kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor diefstal en verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen van leerlingen.
Bovenstaande geldt ook voor overige activiteiten die door Touché zijn georganiseerd.
– Geadviseerd wordt om alle eigendommen/kleding tijdens de les in een (sport)tas op te bergen en kostbare spullen thuis te laten. Dit wordt ook geadviseerd bij deelname aan wedstrijden en/of andere optredens.

Inschrijven
– Nieuwe leerlingen kunnen één proefles volgen. Bij deze proefles kunnen de ouders kijken. Na deze proefles is kijken niet meer de bedoeling.
– Indien men gedurende het seizoen instapt, worden de gemiste lessen in mindering gebracht op het halfjaarlijkse lesgeld.
– Inschrijving vindt plaats door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Dit formulier staat op de website. Zodra het formulier goed ontvangen is, ontvangt men een bevestiging.
– Het éénmalig inschrijfgeld bedraagt € 15,00. Dit bedrag wordt geïnd bij de eerste factuur.

Lesgeld
– Na inschrijving en aansluitend elk half jaar ontvangt u per mail een verzoek tot overmaking van het lesgeld.
– Het seizoen loopt van begin september tot en met eind juni. In de schoolvakanties zijn er geen lessen. Het lesgeld wordt berekend over 10 maanden. Voor de maanden juli en augustus wordt geen lesgeld gevraagd.
– Het lesgeld voor een seizoen dient vooruit te worden betaald. Dit kan ineens aan het begin van het schooljaar, of in twee termijnen (1 september en 1 februari).
– De nieuwe tarieven worden jaarlijks in de zomer op de website vermeld.
– Heb je (door een laag inkomen) recht op een Rotterdampas, geef ons dat dan tijdig door.
Het lesgeld kan dan volledig gedeclareerd worden bij de gemeente Gouda.
– Het lesgeld dient vóór 1 september en vóór 1 februari over te zijn gemaakt op rekeningnummer NL95INGB0004013916 t.n.v. S.E. Verkerk – Gouda, onder vermelding van factuurnummer, naam leerling en lidnummer.
– Indien het lesgeld niet op tijd betaald is, volgt een herinnering via de mail. Wanneer na twee weken nog niet betaald is, volgt een nieuwe rekening vermeerderd met 25 euro administratiekosten. Touché behoudt zich het recht voor het weigeren van toegang van de les indien het verschuldigde lesgeld niet voor de 1e van de betaalmaand is voldaan.
– Touché kan leerlingen met een verleden van wanbetaling verplichten het lesgeld in eenmaal te betalen (in plaats van in twee termijnen).

Opzeggen
– Lessen opzeggen gebeurt schriftelijk, door middel van een daarvoor bestemd digitaal opzegformulier. Dit formulier staat op de website.
– Opzeggen kan twee keer per jaar.
Wilt u per 1 februari het lidmaatschap beëindigen, dan dient u vóór 1 december op te zeggen. Wilt u vanaf de zomervakantie (per 1 juli) het lidmaatschap opzeggen, dan dient u vóór 1 mei op te zeggen. Er geldt dus een opzegtermijn van minimaal 2 maanden. Zodra het opzegformulier goed ontvangen is, ontvangt u per mail een bevestiging van uw opzegging.
– Zonder schriftelijke opzegging wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd.
– Bij tussentijds opzeggen is terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld niet mogelijk.

Verhindering
– Lessen die uitvallen door redenen buiten de leerling om worden zoveel mogelijk vervangen, of op een ander tijdstip ingehaald.
– Bij verhindering van een les (door omstandigheden van de leerling), dit graag even per mail melden. Indien mogelijk kan de gemiste les op een ander tijdstip ingehaald worden.
– Restitutie van lesgeld, om welke reden dan ook, is niet mogelijk.

Selectiegroepen
– Plaatsing in een wedstrijdgroep kan alleen na uitnodiging door de docent. Elk jaar wordt opnieuw bekeken wie er in een wedstrijdgroep kunnen (blijven) dansen, en op welk niveau. Leerlingen die geplaatst zijn in een wedstrijdgroep volgen naast de wedstrijdles op zaterdag ook een recreatieles op donderdag of vrijdag. Voor oudere groepen/hogere niveaus is de woensdagles verplicht.
– Inschrijving voor een wedstrijdgroep geldt altijd voor een heel seizoen. Dit in verband met deelname aan wedstrijden (met de hele groep). Gedurende het wedstrijdseizoen verwachten we dat alle wedstrijdleerlingen zich committeren aan hun team en aan Touché. We verwachten de volledige inzet van alle wedstrijdleerlingen gedurende het hele dansseizoen.
– Voor wedstrijdleerlingen is de aanwezigheid in alle lessen verplicht. Indien er belangrijke redenen zijn om afwezig te zijn in een les, wordt hierover eerst overlegd met de docent. Gemiste lessen worden door wedstrijdleerlingen op een ander tijdstip ingehaald.
– Deelname aan wedstrijden, voorstellingen en andere evenementen is voor wedstrijdleerlingen verplicht.

Groepsindeling
– Touché behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende aanmelding, een les te annuleren of lessen samen te voegen.
– Voor de zomervakantie krijgt elke leerling bericht van de lesindeling voor het nieuwe seizoen. Indien de leerling niet kan op dit tijdstip, kan men dit binnen 14 dagen schriftelijk aangeven. Er wordt dan naar een oplossing gezocht. Na deze 14 dagen wordt de nieuwe lesindeling definitief.

Optreden
– Deelname aan voorstellingen is niet verplicht voor recreatieleerlingen.
– Er kan een kleine vergoeding gevraagd worden voor de onkosten van voorstellingen/wedstrijden.

Vragen:
– Voor informatie of vragen kunt u mailen naar: contact@touchesara.nl. Tussen de lessen door hebben de docenten hier vaak geen gelegenheid voor. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Touché kan op elk moment de voorwaarden van inschrijving wijzigen, indien dit nodig wordt geacht. De meest actuele voorwaarden zijn op de website te lezen